Tụ bù light

Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF

Tin Liên Quan